Välkommen till Ungdomshem Väst

Kvalitet och omsorg 

Ungdomshem i Väst erbjuder en helhetslösning med stöd anpassat efter individens behov.

Vår målgrupp är  barn och ungdomar med omfattande psykosocial problematik, psykisk ohälsa, normbrytande beteenden eller som riskerar att hamna i missbruk.

Alla insatser utformas individuellt, utifrån den ungas behov.

Vårt HVB har få generella regler och rutiner, hos oss är det individens behov som styr och miljön ska vara så familjär och hemlik som möjligt. Ett stort fokus för oss på Ungdomshem Väst är att den unge ska ha en aktiv fritid och en fungerande sysselsättning. Vi har ett nära samarbete med närliggande skolor och stöttar till att hitta alternativ till skolgång när den inte är möjlig. 

Vi har hög kompetens inom utåtagerande beteenden och neuropsykiatri.  

Vi arbetar enligt metoderna MI, Repulse, ÅP, ART och ESL samt Kriminalitet som livsstil. Problemlösningsmetodik för att öka den kognitiva förmågan. 

Psykolog finns knuten till verksamheten för KBT eller psykodynamisk psykoterapi terapi. Personalgruppen handleds av samma psykolog. 

Beroende på ungdomens behov har vi möjlighet att erbjuda olika nivåer av stöd:
- från heldygnsomsorg i vårt HVB, till stöd i självständigt boende och referenslägenhet. Våra insatser är individuellt utformade i såväl HVB som i Stödboende.


Vi tar emot akutplaceringar.

SOL, LVU