HVB Jörlanda

I vårt hus i Jörlanda HVB har vi 6 platser. Här tar vi emot pojkar med omfattande behov av stöd 13-19 år.

Vi tar emot unga med omfattande psykosocial problematik,  begynnande missbruk, normbrytande beteenden, Kriminalitet eller psykisk ohälsa.

Vi arbetar med att ge omsorg samtidigt som vi stöttar den unge till att utveckla och ta till vara på sina egna förmågor. Vi stöttar den unges kognitiva utveckling och problemlösningsförmåga genom problemlösningsmetodik i 6 steg. 

Integrationsarbetet utgår ifrån vår integrationsplan för att säkerställa att de unga får alla redskap som behövs för ett självständigt liv i samhället. Detta innefattar såväl praktiska färdigheter som sociala förmågor och studiecirklar kring normer och värderingar. 

När vi gemensamt med ungdomen och uppdragsgivaren bedömer att så är lämpligt, finns möjlighet att flytta vidare till stödboende och därefter till egen lägenhet. Vår hållning är att det är bra att samma personal som den unge från början utvecklat en relation till finns med under hela processen. Ungdomshem Väst har egen psykolog kopplad till verksamheten för KBT. 

Hög personaltäthet och hög kompetens

Vi har möjlighet att arbeta nära de unga genom att ha en hög personaltäthet. Då vi har små enheter med få platser och alltid minst dubbelbemanning av kompetent och erfaren personal kan vi arbeta med individer som har behov av mycket stöd för att klara sin vardag och utvecklas på ett önskvärt sätt. Vi har genom vår bemanning möjlighet att ta emot unga med olika typer av riskbeteenden. Vid behov finns vaken personal nattetid. 

Personalteamet arbetar genomgående utifrån ett lågaffektivt bemötande. Ungdomen har alltid två kontaktpersoner. Utöver kontaktperson så finns 2 Behandlingspedagoger som arbetar med att planera upp allt pedagogiskt arbete kring den unge, utforma den unges insatser samt att samordna den unges nätverk. 

 Vid behov samordnar Ungdomshem Väst den eventuellt behövda vården genom Vård och Stödsamordning, Case management.  

Metoder

I Jörlanda arbetar vi med metoderna MI, KBT, ESL, ART, ÅP, HAP Kriminalitet som livsstil och REpulse. Vi är bra på att skapa allianser med våra unga som möjliggör metodarbetet. Vi utreder och bedömer genom BBIC, Savry, ERASOR och PIKT

Aktiv fritid Som en av grundstenarna i vårt arbete finns aktiv fritid. Att ta tillvara på individens intressen och utveckla dessa till att bli en väg in i samhället är ett av våra mål. Att skapa en meningsfull och givande tillvaro tillsammans med andra individer i samhället ger bra förutsättningar för att kunna göra bra livsval.  Ungdomshem Väst står för alla kostnader kring den unges fritid.

Ungdomshem Väst erbjuder 1-1 lösningar som anpassas helt efter den unges behov av stöd.